Nacházíte se zde: Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Nanotechnologie 21, s.r.o., IČO 24687367, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5, sp. zn. C 166122 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího umístěného na webové adrese www.nt21.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „VOP“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) umístěného na webové adresewww.nt21.cz (dále jen „ webová stránka“).
  2. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení kupní smlouvy, která se odchylují od ustanovení VOP, mají před ustanoveními VOP přednost.
  3. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí každý kupující člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „ spotřebitel“).
  4. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. (dále jen „podnikatel“).
  5. Prodejnou prodávajícího je prodejna přímo provozovaná prodávajícím uvedená na webových stránkách (každá samostatně dále jen „prodejna“). Seznam prodejen může být prodávajícím kdykoliv jednostranně změněn.
  6. Tyto VOP se nevztahují na kupní smlouvy, které kupující uzavírá s partnerskými prodejnami prodávajícího. Partnerskou prodejnou je prodejní místo ze sítě NT21, která je provozována jinou osobou než prodávajícím.
  7. Prodej prostřednictvím internetového obchodu není určen osobám mladším 18 let. V případě pochybností může prodávající požadovat prokázání věku kupujícího při dodání zboží a při neprokázání od kupní smlouvy odstoupit.
  8. Zbožím se rozumí sortiment prodávajícího, který je nabízen prostřednictvím internetového obchodu.
 2. REGISTROVANÝ KUPUJÍCÍ A ZÁKAZNÍCI BEZ REGISTRACE
  1. Kupující se může v internetovém obchodě registrovat. Registraci lze provést prostřednictvím webové stránky. Na základě registrace je kupujícímu zřízen u prodávajícího uživatelský účet (dále jen „ registrovaný kupující“).
  2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný kupující se může do svého uživatelského účtu přihlašovat přes rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského účtu může registrovaný kupující provádět objednávání zboží. Registrovaný kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám ani třetím osobám sdělovat své uživatelské jméno anebo heslo.
  3. Bez registrace mohou kupující – podnikatelé využívat internetový obchod pouze na základě těchto VOP bez jakýchkoliv speciálních cen nebo jiných individuálních podmínek.
  4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě porušení povinností z kterékoliv kupní smlouvy registrovaným kupujícím, nebo jestliže registrovaný kupující přes svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců neuzavřel žádnou kupní smlouvu.
  5. Kupující může zboží v internetovém obchodě objednávat také bez registrace jako neregistrovaný kupující, a to vyplněním příslušného objednávkového formuláře.
  6. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Registrovaný kupující je povinen aktualizovat údaje uvedené v jeho uživatelském účtu, jakmile dojde k jakékoli změně těchto údajů.
 3. KUPNÍ SMLOUVA
  1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se kupní smlouvou zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
  2. Jakékoli zboží nabízené či prezentované v internetovém obchodu prodávajícího nepředstavuje návrh na uzavření kupní smlouvy a ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí teprve kupující svojí objednávkou.
  3. Předmětem kupní smlouvy jsou jednotlivé produkty, které si kupující vybere z nabídky zboží v rámci internetového obchodu vložením do nákupního košíku, potvrdí jejich objednávku a objednávka bude přijata prodávajícím.
  4. Kupující může uskutečnit objednávku prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo vyplněním objednávkového formuláře bez nutnosti předchozí registrace a zřízení uživatelského účtu. Podmínkou odeslání objednávky prodávajícímu je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a potvrzení, že se seznámil s podmínkami zpracování a ochrany osobních údajů prodávajícího. Kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“ odešle kupující objednávku prodávajícímu.
  5. Před finálním potvrzením objednávky bude kupující vyzván ke konečné kontrole objednávky, případným změnám a opravám chyb v předmětu objednávky nebo údajích o kupujícím.
  6. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile prodávající objednávku kupujícího přijme. Objednávka je přijata zasláním potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce obsahující informaci, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí.
  7. Kupující může změnit nebo zrušit objednávku, dokud není uzavřena kupní smlouva. Změnit nebo zrušit lze objednávku telefonicky nebo e-mailem s využitím kontaktních údajů kupujícího uvedených v čl. 10 VOP.
  8. Prodávající si vyhrazuje právo zaslat kupujícímu místo přijetí objednávky návrh na změnu kupní smlouvy (dále jen „ nabídka“). Nabídku může prodávající uskutečnit zejména v případě, že požadavkům uvedeným v objednávce nelze vyhovět z důvodu nedostatku objednaného zboží.
  9. Nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Nová kupní smlouva je uzavřena, jakmile je potvrzena ze strany kupujícího na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 10 VOP.
  10. Prodávající je oprávněn uskutečnit návrh na změnu kupní smlouvy také v případě, dojde-li ke zjevné administrativní anebo technické chybě spočívající zejména ve špatném uvedení ceny zboží v internetovém obchodě. V takovém případě informuje prodávající kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu novou nabídku. Při zjištění takové administrativní nebo technické chyby po uzavření kupní smlouvy je prodávající oprávněn bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy nebo její části odstoupit.
 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Platná kupní cena zboží je cena zboží uvedená v internetovém nákupním košíku k okamžiku potvrzení objednávky ze strany kupujícího. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit cenu zboží i po odeslání objednávky kupujícím, dojde-li ke změnám podmínek dodavatelů prodávajícího. Taková změna ceny je považována za novou nabídku.
  2. Kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
   • platební kartou online (po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na zabezpečené online rozhraní pro platbu platební kartou),
   • rychlou on-line platbou, pokud takový umožňuje banka kupujícího (po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na zabezpečené online rozhraní pro platbu rychlou on-line platbou),
   • v hotovosti či platební kartou (při osobním odběru v prodejně),
   • na základě faktury (pouze registrovaný kupující – podnikatel).
   • standardním bankovním převodem
  3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu v rámci věrnostního programu nelze kombinovat s jinými slevami, pokud není v nabídce příslušného zboží uvedeno jinak. Akční ceny zboží platí výlučně po dobu trvání akce nebo do vyprodání zásob.
  4. Kupní cena se považuje za zaplacenou uhrazením v hotovosti, použitím platební karty při platbě v prodejně nebo online prostřednictvím platební brány nebo připsáním na účet prodávajícího.
  5. Vlastníkem zboží se kupující stane až úplným zaplacením kupní ceny.
  6. Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodu jsou uváděny včetně DPH a případně včetně uvedení základu daně a výše DPH.
  7. Po potvrzení objednávky obdrží kupující elektronicky daňový doklad o prodeji. Pouze v případě vyzvednutí a platby za zboží na prodejně obdrží kupující daňový doklad až po zaplacení v místě prodejny.
 5. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Zboží je kupujícímu dodáno dle volby kupujícího buď osobním odběrem kupujícím v jedné z prodejen prodávajícího a nebo sítě NT21 a nebo dodáním dopravcem na adresu určenou kupujícím.
  2. Kupující bude o uložení zboží k vyzvednutí a nebo předání zboží dopravci informován prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající je oprávněn připravit zboží k vyzvednutí i po částech a informovat kupujícího o možnosti převzít část zboží.
  3. Kupující je povinen si zboží vyzvednout dle podmínek dopravce a nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu prodávající odešle výzvu k vyzvednutí zboží, pokud si na příslušné prodejně nedohodne jiný termín dodání. Nevyzvednutím zboží ve stanovené (nebo sjednané) lhůtě dojde ke zrušení objednávky a kupní smlouvy.
  4. Zboží je kupujícímu dodáno okamžikem převzetí zboží.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky v případě mimořádných událostí, problému s dodávkami od jeho dodavatelů nebo z jiných objektivních příčin. O prodloužení dodací lhůty bude kupující bez zbytečného odkladu informován telefonicky na telefonní číslo uvedené v objednávce nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
  6. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Nebezpečí škody přechází na kupujícího i v případě, nepřevezme-li si kupující zboží, přestože mu s ním bylo umožněno nakládat. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu. To neplatí, způsobil-li škodu prodávající porušením své povinnosti.
  7. Kupující bere ne vědomí, že na některé zboží se vztahují speciální pravidla pro užívání nebo bezpečnostní režim. Vyžadovaná produktová dokumentace (zejména bezpečnostní listy, prohlášení o shodě, technické listy nebo jiné certifikáty) k takové kategorii zboží budou kupujícímu na vyžádání zaslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Bezpečnostní listy budou poskytnuty kupujícímu zdarma v elektronické podobě na vyžádání. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že s takovým způsobem poskytnutí produktové dokumentace souhlasí a že se s produktovou dokumentací před uzavřením kupní smlouvy seznámil.
 6. ZÁRUKA A JAKOST
  1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti vyznačené na obalu zboží. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
  2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
  3. Kupující dále nemá právo ze záruky, pokud se zbožím zacházel v rozporu s návodem na použití, pokyny prodávajícího nebo jinou produktovou dokumentací.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
  2. Právo z vady není kupující - spotřebitel oprávněn uplatnit u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí, ledaže (a) bylo zboží prodáno za nižší cenu kvůli tomu, že je vadné, (b) kupující uplatňuje vadu spočívající v opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo (c) vada vyplývá z povahy zboží. U zboží s kratší dobou trvanlivosti mohou být tato práva uplatněna jen po tuto dobu.
  3. V případě výskytu vady může kupující - spotřebitel zboží reklamovat a požadovat:
   • výměnu za nové zboží,
   • přiměřenou slevu z kupní ceny,
   • odstoupit od smlouvy.
  4. Kupující nemá právo z vady zboží zejména v případě:
   • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   • vyplývá-li to z povahy věci.
  5. Prodávající je povinen přijmout od kupujícího reklamaci a vracené zboží následovně:
   • v případě dodání zboží prostřednictvím dopravce, je kupující povinen reklamované zboží doručit do sídla prodejce (osobně a nebo prostřednictvím dopravce na vlastní náklady)
   • v případě zboží zakoupeného a nebo vyzvednutého v prodejně, pak je kupující povinen zboží vrátit v prodejně, ve které si kupující vyzvedl zakoupené zboží. V případě kupujícího – spotřebitele je možné zboží reklamovat v jiné prodejně prodávajícího na základě předchozí telefonické dohody s příslušnou prodejnou.
  6. V případě zamítnutí reklamace musí být takové zamítnutí písemně odůvodněno. O výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, písemně na adresu uvedenou v objednávce nebo na telefonní číslo uvedené v objednávce.
  7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (tj. ode dne, kdy byla reklamace řádně uplatněna vč. poskytnutí všech pro reklamaci významných informací a případně také umožnění osobní prohlídky, pokud to bude povaha uplatňované vady vyžadovat jako např. v případě uplatňované vady u kupujícím již aplikovaných nátěrových hmot), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě marného uplynutí této lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.
  8. V případě, že je reklamace uznána, má kupující - spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Lhůta k uplatnění tohoto práva u prodávajícího je 1 měsíc po uplynutí záruční doby.
  9. Kupující nemá práva z vadného plnění, zejména pokud:
   • před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo
   • pokud kupující vadu sám způsobil, a to zejména nevhodným skladováním nebo použitím zboží v rozporu s pokyny vyznačenými přímo na produktu, návodem na použití nebo produktovou dokumentací.
  10. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené pro jakost při převzetí, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  11. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
  12. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součásti nebo zboží opravit. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.
  13. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, a je-li to možné, tak včetně originálního obalu, ve stavu, v jakém zboží převzal, neotevřené a nepoužité.
 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
  1. Kupující - spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta k odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou.
  2. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit nepoškozené zboží prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Zboží je kupující povinen vrátit osobně v prodejně, ve které zboží zakoupil, nebo odesláním poštou na své náklady a nebezpečí na adresu sídla prodejce a nebo prodejny, kde zboží převzal. Vrácení zboží na jiné prodejně prodávajícího je možné pouze na základě předchozí telefonické dohody s příslušnou prodejnou.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím provedeno písemně na kontaktní e-mail uvedený v těchto VOP.
  4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a vráceno zboží kupujícím, kupní cenu vráceného zboží. Kupní cena bude vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena (při platbě kartou a nebo převodem vrácením na účet a při placení v hotovosti vyplacením v hotovosti), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
  5. Náklady spojené s navrácením zboží (zejména poplatky za poštovní služby při zasílání zboží poštou) v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.
  6. Spotřebitel nemůže zejména odstoupit od smlouvy o:
   • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a to zejména v případě prodeje barev tónovaných dle přání a výběru kupujícího,
   • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   • dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,
   • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel otevřel, může-li otevřením dojít ke kontaminaci zboží,
   • v dalších zákonných případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  7. Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno v originálním neotevřeném obalu, ve stavu a hodnotě, ve kterém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat pro seznámení se zbožím s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 9. Omezení odpovědnosti a práva duševního vlastnictví
  1. Jakákoliv odpovědnost prodávajícího za škody či jiné újmy vzniklé kupujícímu – podnikateli v souvislosti s kupní smlouvou, jejím uzavřením, dodávkou zboží nebo jeho použitím, ať již založená zárukou, kupní smlouvou, zákonem nebo jinak, nepřesáhne kupní cenu zboží uhrazenou kupujícím na základě příslušné kupní smlouvy. V žádném případě neodpovídá prodávající za jakékoliv následné nebo nepřímé škody včetně ušlého zisku.
  2. Veškerá práva k patentům, užitným a průmyslovým vzorům, obchodním názvům, firemním značkám, registrovaným označením nebo ochranným známkám, zůstávají i po prodeji zboží ve výhradním vlastnictví prodávajícího nebo jiného výrobce dodávaného zboží a kupující není oprávněn tato práva využívat bez písemného souhlasu.   
  3. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé aplikací zboží. Kupující je povinen se řádně seznámit s postupem aplikace a postupovat dle technických listů a předepsaného způsobu aplikace, zejména je povinen zajistit správný podklad a pracovní materiál. 
 10. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO
  1. Kontaktní údaje prodávajícího: Nanotechnologie 21, s.r.o., IČO 24687367, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5, sp. zn. C 166122 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail e-shopeshop@nt21.cz.
  2. Kontaktní údaje jednotlivých prodejen prodávajícího jsou uvedeny na stránkách prodávajícího. 
 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Správcem osobních údajů zákazníků a jejich zástupců je společnost Nanotechnologie 21, s.r.o. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v čl. 10.1těchto VOP (e-mail e-shop).
  2. Ochrana osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy (zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 – GDPR) a podmínkami zpracování osobních údajů uvedených v Prohlášení o ochraně osobních údajů prodávajícího, které jsou dostupné na www.nt21.cz
 12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Spotřebitel může zahájit mimosoudní řízení sporu z kupní smlouvy. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
  2. Spotřebitel má také právo zahájit mimosoudní řešení sporů on-line prostřednictvím platformy ODR nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  3. Kontaktní místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz.
  4. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se tento vztah českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. V případě, že se jakékoli ustanovení VOP stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl a účel se takovému neplatnému, zdánlivému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližují. Pokud takové ustanovení neexistuje a pokud by příslušné ustanovení bylo by platné, účinné a vymahatelné kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost VOP jako celku.
  3. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit s tím, že změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena jejich zveřejněním na webové stránce alespoň 14 dnů před nabytím účinnosti jejich změny, a registrovaným kupujícím bude oznámena e-mailem. Na jednotlivé smluvní vztahy se použijí VOP ve znění platném k okamžiku uzavření kupní smlouvy.
  4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Nahoru